Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Bevezetés
A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat foglalja össze a Varga Média és Marketing Iroda (továbbiakban Szolgáltató) Promonkey.hu online szolgáltatásként bérelhető szoftverének adatkezelését. (A szolgáltatásra továbbiakban Szolgáltatásként vagy Promonkey.hu néven hivatkozunk.)

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a Szolgáltató (Varga Média és Marketing Iroda) és a szolgáltatást megrendelő Gazdasági társaság között, illetve az azt képviselő Felhasználó között jön létre. A Gazdasági társaság a továbbiakban Ügyfél vagy Gazdasági társaság.

A Szolgáltató adatai:
 • A vállalkozás elnevezése: Varga Média és Marketing Iroda, Varga Ákos ev.
 • Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Vörösmarty u. 2.
 • Nyilvántartási szám: 12125452
 • A vállalkozás Kisadózó
 • Adószám: 64879415-1-23
 • EU adószám: HU 64879415
 • Képviselő: Varga Ákos (+36-70 515 8686)
 • Email: info@promonkey.hu
 • Szerverszolgáltató: Hetzner Online AG (Industriestr. 25 • 91710 Gunzenhausen • Germany)
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79045/2014
 • A szerződés nyelve: Magyar
 • Írásban foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít és az Ügyfél számára elérhetővé tesz jelen oldalon.
A Promonkey.hu weboldal szolgáltatására történő regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Fogalmak meghatározása:
 • 1. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; A Promonkey.hu esetén a Felhasználók és az Ügyfelek.
 • 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; A Promonkey.hu oldal által elkért és mentett adatok az Ügyfelekről: E-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév,, ip címe, cég neve, cég számlázási adatai, cég postázási adatai, mobilszáma, bejelenkezések ideje, regisztráció ideje
 • 3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, A Promonkey.hu nem gyűjt ilyen adatokat az Ügyfelekről.
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; A Promonkey.hu nem gyűjt ilyen adatokat az Ügyfelekről.
 • 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; A Promonkey.hu nem gyűjt ilyen adatokat az Ügyfelekről.
 • 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 • 6. közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; A Promonkey.hu esetén a regisztrációkor megadott adatok, a ÁSZF elfogadása kipipálással, majd a Regisztráció gomb megnyomása és a visszaigazoló e-mailben a megerősítő linkre kattintás külön-külön is hozzájárulásnak minősülnek.
 • 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; A Promonkey.hu részére az Ügyfél a tiltakozását kifejezheti az admin felületére belépve a regisztrációja törlésével, az admin felületén keresztül küldött üzenettel vagy a Szolgáltató elérhetőségeire küldött levelével.
 • 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; A Promonkey.hu adatkezelője az Ügyfelek regisztrációs adatainak, de az Ügyfelek által a Felhasználóktól gyűjtött adatoknak már nem adatkezelője. A Promonkey.hu-ban regisztráló Ügyfelek külön-külön adatkezelőnek minősülnek a felhasználók felé.
 • 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; A Promonkey.hu csak az általa az Ügyfelektől felvett adatok kezelője. Az Ügyfeleknek a felhasználók által önként megadott adatoknak a Promonkey.hu már nem adatkezelője. A Promonkey.hu-ban regisztrált Ügyfelek külön-külön adatkezelőnek minősülnek és kezelik a Felhasználóktól átvett adatokat.
 • 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; A Promonkey.hu nem továbbítja harmadik személy számára az Ügyfelektől és a Felhasználóktól felvett adatokat.
 • 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; A Promonkey.hu nem hozza nyilvánosságra az Ügyfél személyes adatait (nevét, e-mail címét, mobil telefonszámát), csak nyilvános cégnevet, cégadatokat.
 • 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; A Promonkey.hu csak az általa felvett és kezelt adatokat törli, illetve teszi felismerhetetlenné. Az Ügyfelek részére a Felhasználók által átadott adatok törlését az Ügyfelek saját adatkezelőként maguk végzik és felelősek érte.
 • 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; A Promonkey.hu nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
 • 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • 25. Szolgáltató: A Promonkey.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője, a Varga Media és Marketing Iroda
 • 26. Szolgáltatás: a Promonkey.hu domain név alatt a Szolgáltató által üzemeltetett szoftver szolgáltatás
 • 27. Promonkey.hu: az azonos domain név alatt működő szoftver fantázianeve
 • 28. Ügyfél: A Promonkey.hu domain alatt működő szolgáltatásra regisztráló és előfizető Gazdasági társaság
 • 29. Gazdasági társaság: Kkt, Kft, Bt, Nyrt, Zrt, egyéni cég, egyéni vállalkozás, közigazgatási vagy társadalmi szervezet, aki az üzleti tevékenységével kapcsolatban veszi igénybe a szolgáltatást.
 • 30. Lakossági felhasználó: A Promonkey.hu szolgáltatását használó Ügyfelek játékaiba regisztráló regisztráló természetes személy.


Az adatkezelés célja: A Ügyfél bejelentkezése, a Ügyfél részére webes felületen bejelentkezés után szoftver szolgáltatás biztosítása.
Az Ügyfél az adatai önkéntes regisztrációjával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Promonkey.hu Szolgáltatója elektronikus vagy postai levele(ke)t, hírlevelet, SMS-eket küldjön a szolgáltatásaival kapcsolatban. A hírlevélről minden egyes hírlevél alján megtalálható linken keresztül lehet leiratkozni.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes akarata és hozzájárulása alapján történik.

Adatkezelés ideje: Az érintett kérésére történő törléséig. Az Ügyfél az ÁSZF alapján bármikor kezdeményezheti törlését, de az addig keletkező fizetési kötelezettségeinek eleget kell tennie.
A törlést a torles@promonkey.hu e-mail címre írt levéllel lehet kezdeményezni. A Szolgáltató köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül törölni.

Kezelt adatok: E-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, ip cím, cégnév, cég számlázási adatok, cég postázási adatok, mobiltelefonszám.
A Szolgáltató soha nem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézések, bírósági határozatok vagy jogi eljárások keretében szükség esetén a Szolgáltatónak joga van átadni a Felhasználó személyes adatait és más vonatkozó információkat a hatóságoknak,bíróságnak. Továbbá a Szolgáltató biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Promonkey.hu adatokat nem továbbít harmadik félnek, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Promonkey.hu oldalon automatizált adatkezelés és adatfeldolgozás történik.

Az Ügyfél adatai rögzítésével kijelenti, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy és az általa képviselt gazdasági társaság, személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy.

„Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.” Ezért a Promonkey.hu oldalon regisztrált Ügyfelek csak akkor indíthatnak adatgyűjtéssel járó promóciót, ha előzetesen kijelöltek a Gazdasági társaságnál egy felelős személyt az adatok kezelésével kapcsolatban. Az Ügyfelek promócióiba a Felhasználók önként regisztrálnak adataikkal, de ezeket az adatokat az Ügyfelek dolgozói közül csak az az egy kijelölt felelős személy ismerheti meg, aki rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges adminisztrációs felület jelszavával és az adatelőhíváshoz szükséges SMS jelszót is megadja hozzá. Ezzel a dupla védelemmel óvja a Promonkey.hu a Felhasználók adatait illetéktelenektől. Minden további adatbiztonsági feladatot az Ügyfeleknek kell megtenniük cégen belül.

A Promonkey.hu védi az Ügyfelei adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A Promonkey.hu nem továbbítja az Ügyfelei adatait harmadik országba. 

Az Ügyfelek által a Felhasználóktól gyűjtött adatoknak a Promonkey.hu Szolgáltató nem adatkezelője, azok jogosulatlan hozzáféréséről, megváltoztatásáról, továbbításáról, nyilvánosságra hozataláról, törléséről vagy megsemmisítéséről, valamint a véletlen megsemmisülésétől és sérülésétől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól az Ügyfélnek kell gondoskodnia.

Az érintett kérelmezheti a Promonkey.hu oldal által kezelt személyes adatai megismerését. Ezt az Ügyfél saját maga is megteheti, ha belép adminisztrációs felületére. Az Ügyfél adminisztrációs felületén keresztül saját maga törölheti adatait és teljes profilját is a Promonkey.hu szolgáltatásból.  A törlésig keletkezett fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell az ÁSZF szerint.

A Felhasználók személyes adataikat minden esetben önkéntes akaratukból saját maguk adják meg az Ügyfelek részére, amelyhez a Promonkey.hu csak a felületet biztosítja, és azoknak az adatoknak csak az adatfeldolgozója. A promóciók végével a Promoneky.hu adatkezelőként és adatfeldolgozóként sem vesz részt az Ügyfelek adatkezelésében a szolgáltatásból kiexportált adatok esetében. 

Fontos megjegyezni, hogy a Promonkey.hu szolgáltatásában megtalálható Gazdasági társaságok (Ügyfelek) külön-külön adatkezelőnek számítanak. A Felhasználók ezeknek a Gazdasági társaságoknak a játékaiba regisztrálva már nem a Promonkey.hu oldalnak adják meg az adataikat, hanem a Gazdasági társaságoknak adják meg azokat. Így a Felhasználók a Gazdasági társaságok külön adatvédelmi és játékszabályaik elfogadásával vehetnek részt azok játékaiban.

  A hiányos adatokkal regisztráló Gazdasági társaságok, és a be nem fejezett regisztrációk nem számítanak szabályos regisztrációnak, ezért az ilyen regisztrációkkal nem lehet használni a Promonkey.hu felületét. A Promonkey.hu automatikusan törli a hiányos regisztrációt a regisztrációt követő 14. napon, amelyről a regisztráló Ügyfelet nem köteles értesítenie. 

Weblap statisztika és analitika
A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit és Ügyfeleit, hogy a www.Promonkey.hu cím alatti weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedések figyeléséhez, összesített statisztikák készítéséhez és hirdetései sikerességéhez AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing, Google Analytics, Google Remarketing programokat használhatja. A weblap forráskódjában ezeknek a külső szolgáltatóknak a mérőkódjait elhelyezheti és ezek a szolgáltatók a Felhasználók, Ügyfelek gépein cookiekat helyezhetnek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek, ezen kívül a Szolgáltató saját cookie-kat is helyezhet el az Ügyfelek gépein.
A Promonkey.hu weboldalra látogató Felhasználók és Ügyfelek engedélyezhetik a Szolgáltató részére a AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing, Google Analytics, Google Remarketing programok használatát és a cookiek-k elhelyezését.
A felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani úgy, hogy azok rögzítését böngészőjében nem engedélyezi.
Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználókat és Ügyfeleket, hogy a fent nevezett szolgáltatók programjainak működése teljes mértékben megfelelnek a hatályos magyar jogszabályoknak és az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
Bővebben tájékozódhat a Google által a weboldalt böngésző gépén elhelyezett cookie-ról a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
A cookiek a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.  

Cookiek letiltása
Ha le szeretné tiltani a cookie-k kezelését, akkor azt bármikor megteheti úgy, hogy a saját számítógépén futó böngésző beállításaiban megkeresi és kikapcsolja azok engedélyezését.
Ez általában a böngészők Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt található meg.
Ha nem szeretné, hogy a Google statisztikájában megjelenjenek látogatásai, tevékenységei, akkor letilthatja az Analytics webes tevékenységét, ehhez keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. 
A Szolgáltató felhívja a Felhasználók és Ügyfelek figyelmét, hogy bizonyos funkciók és szolgáltatások csak cookie-k engedélyezésével működnek. Ilyen például a weboldalba történő bejelentkezés is. Ha böngészőjében tiltja a cookei-kat, akkor nem fog tudni bejelentkezni a weboldalra.
Javasoljuk, hogy a böngésző beállításaiban úgy állítsák be a cookie-k kezelését, hogy azok csak a böngészőből való kilépésig legyenek tárolva a böngészőjükben.

Cookiek beállítása a weboldalon.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Promonkey.hu oldal üzemeltetőjéhez az info@Promonkey.hu címen, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a kérést orvosolja. 
 
  Az Ügyfél a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét. 

  Kiskunmajsa, 2020. december 15.

© Copyright 2020 All Rights Reserved.