Általános szerződési feltételek

Bevezetés
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) foglalja össze a Varga Média és Marketing Iroda (továbbiakban Szolgáltató) Promonkey.hu online szolgáltatásként bérelhető szoftverének felhasználási feltételeit. (A szerződésben a szolgáltatásra továbbiakban Szolgáltatásként vagy Promonkey.hu néven hivatkozunk.)

Jelen elektronikus úton megkötött Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató (Varga Média és Marketing Iroda) és a szolgáltatást megrendelő Gazdasági társaság között, illetve az azt képviselő Felhasználó között jön létre. A Gazdasági társaság a továbbiakban Ügyfél vagy Gazdasági társaság.

A Szolgáltató adatai:
 • A vállalkozás elnevezése: Varga Média és Marketing Iroda, Varga Ákos ev.
 • Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Vörösmarty u. 2.
 • Nyilvántartási szám: 12125452
 • Adószám: 64879415-1-23
 • A vállalkozás Kisadózó
 • EU adószám: HU 64879415
 • Képviselő: Varga Ákos (+36-70 515 8686)
 • E-mail: info@Promonkey.hu
 • Szerverszolgáltató: Hetzner Online AG (Industriestr. 25 • 91710 Gunzenhausen • Germany)
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79045/2014
 • A szerződés nyelve: Magyar
 • Írásban foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít és az Ügyfél számára elérhetővé tesz jelen oldalon.
Jelen szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan része az adatvédelmi nyilatkozat és a cookie kezelési nyilatkozat.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályok:
• 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről; • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés az Ügyfél által önként kezdeményezett szabályos regisztrációval jön létre - amennyiben a Szolgáltató nem utasította vissza a regisztrációt - az első megrendelt időszak szolgáltatási díjának Ügyfél általi megfizetésével (bankszámlán történő jóváírásával) és ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szoftverszolgáltatás teljesítését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja az Ügyfeleit, hogy arról tudomást szerezzenek és megismerhessék annak tartalmát. A felhívást a Szolgáltató az Ügyfelek online adminisztrációs felületén teszi közzé. A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Ügyfél számára a https://Promonkey.hu/aszf/ címen folyamatosan elérhető és az Ügyfél lekérdezheti, eltárolhatja azt.

A jelen Szerződés értelmében és keretei között a Szolgáltató nem biztosít kizárólagos jogot az Ügyfélnek a Szoftver használatára nézve. A Szoftver használatával az Ügyfél nem válik a Szolgáltatás tulajdonosává csak átmeneti bérlőjévé az előfizetési időszakra vonatkozóan.

HA ÖN A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEIT NEM ÉRTETTE MEG, VAGY A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT NEM FOGADJA EL, VAGY A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁVAL NEM ÉRT EGYET ÉS A VARGA MÉDIA ÉS MARKETING IRODA-VAL A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN MÉG NEM KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSI SZERZŐDÉST, AKKOR NE KEZDEMÉNYEZZE A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT SZOFTVER MEGRENDELÉSÉT, ELLENKEZŐ ESETBEN UGYANIS - RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL - ÖN ÉS A VARGA MÉDIA ÉS MARKETING IRODA KÖZÖTT A JELEN SZÖVEG SZERINTI TARTALOMMAL SZERZŐDÉS JÖN LÉTRE, AMELYNEK RENDELKEZÉSEI ÖNNEL SZEMBEN JOGI ÚTON KIKÉNYSZERÍTHETŐK.

Fogalmak
Szolgáltató: A Promonkey.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője, a Varga Media és Marketing Iroda
Szolgáltatás: a Promonkey.hu domain név alatt a Szolgáltató által üzemeltetett szoftver szolgáltatás
Promonkey.hu: az azonos domain név alatt működő szoftver fantázianeve
Ügyfél: A Promonkey.hu domain alatt működő szolgáltatásra regisztráló és előfizető Gazdasági társaság
Gazdasági társaság: Kkt, Kft, Bt, Nyrt, Zrt, egyéni cég, egyéni vállalkozás, közigazgatási vagy társadalmi szervezet, aki az üzleti tevékenységével kapcsolatban veszi igénybe a szolgáltatást.
Lakossági felhasználó: A Promonkey.hu szolgáltatását használó Ügyfelek játékaiba regisztráló regisztráló természetes személy.


Szolgáltatás leírása
A Promonkey.hu fantázianevű szolgáltatást a Szolgáltató közvetítő szolgáltatásként üzemelteti a lakossági felhasználók ás a Gazdasági társaságok összekapcsolásának elősegítésére.

A Szolgáltató ingyenes regisztrációs lehetőséget és tagságot ad a lakossági felhasználóknak a Promonkey.hu felületére, hogy ezen keresztül Csatlakozhassanak a Gazdasági társaságokhoz és értesülhessenek azok akcióiról, játékairól és részt vehessenek azokban.

A Szolgáltató havidíjas konstrukcióban tagsági lehetőséget biztosít Gazdasági társaságok részére, hogy a Promonkey.hu felületét használják a lakossági felhasználók elérésére, akcióik hirdetésére, játékaik lebonyolítására.

A Promonkey.hu Szolgáltatója a lakossági felhasználók felé csak az általa üzemeltetett Promonkey.hu szoftver-szolgáltatás működésével kapcsolatban vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal semmilyen anyagi, tárgyi és jogi felelősséget a Lakossági felhasználók és a Gazdasági társaságok között a Promonkey.hu felületén keresztül kialakult kapcsolatokért.

A Promonkey.hu oldalon a Gazdasági társaságok által indított promóciók, játékok, akciók, kedvezmények nem a Promonkey.hu játékai. Azokban a Promonkey.hu Szolgáltatója sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Gazdasági társaságok saját hatáskörükben hozzák létre fenti kampányaikat, amelyekkel a Promonkey.hu nem hozható összefüggésbe.
Kizárt a Promonkey.hu felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Gazdasági társaságok szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatára, cselekedeteire vezethető vissza. Kizárt a Promonkey.hu felelőssége a Gazdasági társaságok vagy Felhasználók a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Promonkey.hu felületén keresztül a Lakossági felhasználók és a Gazdasági társaságok között létrejött bármilyen jellegű kommunikáció és kapcsolat a Promonkey.hu Szolgáltatójától független, abban a Szolgáltató nem vesz részt, felelősséget nem vállal érte.

A Gazdasági társaság a Promonkey.hu Szolgáltatásba regisztrálva és használatát megkezdve önálló adatkezelőnek minősülve, saját hatáskörben hozhat létre kampányokat, játékokat, akciókat, feliratkozási folyamatokat, amelyek törvényes és szabályos betartásáért maga felel.
A Gazdasági társaságnak rendelkeznie kell adatkezelési tájékoztatóval. Ennek hiányában nem kezdheti meg adatok gyűjtését a Promonkey.hu szoftverben.

A Gazdasági társaság által meghirdetett akciókért, játékokért és azok jogszabályokban leírtaknak megfelelő lebonyolításáért a Gazdasági társaság felel. A Promonkey.hu Szolgáltatója nem róható felelősségre a Szolgáltatást igénybe vevő Gazdasági társaság mulasztásai, hiányos vagy elmaradt teljesítései miatt.

A Promonkey.hu felületén minden esetben a Lakossági felhasználó kezdeményezheti a kapcsolatot a Gazdasági társaságokkal oly módon, hogy a Gazdasági társaság Promonkey.hu kapmányába önként regisztrál.
A Gazdasági társaság nem tölthet fel korábbi saját adatbázist a szolgáltatásba.

A Gazdasági társaságnak rendelkeznie kell saját adatvédelmi nyilatkozattal, amelyben mindenről tájékoztatja a hozzá regisztrálni szándékozó Lakossági felhasználókat.
A Gazdasági társaságnak rendelkeznie kell saját játékszabályzattal, amelyben mindenről tájékoztatja a hozzá játékba regisztrálni szándékozó Lakossági felhasználókat.

A Gazdasági társaság a Szolgáltatás használata során a Lakossági felhasználóktól szabályosan, előzetes tájékoztatás megadásával gyűjthet adatokat, amelyekért a Gazdasági társaság önálló adatkezelőként maga felel minden tekintetben.
A Lakossági felhasználók a Promonkey.hu Szolgáltatáson keresztül kérhetik a Gazdasági társaságoktól átadott adataik törlését vagy módosítását és ezt a Gazdasági társaságnak haladéktalanul, a jogszabályokban előírt módon tejesítenie kell.
A Promonkey.hu Szolgáltatója nem vonható felelősségre ha a Gazdasági társaság nem szabályosan jár el az adatok kezelésével, törlésével, és egyéb feladataival kapcsolatban.

A Gazdasági társaság által a Lakossági felhasználók részére adott bármilyen értékkel – ajándék, kupon, nyeremény, kedvezmény, stb. - kapcsolatban a jogszabályok által előírt esetlegesen felmerülő adók, járulékok, kötelezettségek, adminisztrációk a Gazdasági társaságot terhelik. A Promonkey.hu Szolgáltatója nem tartozik ilyen jellegű felelősséggel a Gazdasági társaság tevékenységeivel kapcsolatban.

Regisztráció Ügyfélként
A Szolgáltató által a Promonkey.hu domain alatt és fantázianévvel működtetett online szolgáltatásként bérelhető szoftver szolgáltatása mindazok számára elérhető, aki nem fogyasztóként, hanem gazdasági tevékenységével kapcsolatban érvényesen regisztrál a Promonkey.hu weboldalon, valamint garanciát vállal rá, hogy jog- és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet. Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései. Jelen szerződés vállalkozások, gazdasági társaságok, jogi személyek között megkötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a regisztrációt követően és a Szoftver Szolgáltatásra történő előfizetés esetén, valamint a Szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően az Ügyfél elveszíti elállási jogát és fizetési kötelezettsége keletkezik.
A Szolgáltató az Ügyfél előzetes kifejezett beleegyezésével kezdi meg a Szolgáltatás teljesítését, és az Ügyfél beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A regisztrációval az Ügyfél elismeri az alábbiakat:
 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a Szolgáltatást gazdasági tevékenységével kapcsolatban (nem fogyasztóként) használja vagy
 • Gazdálkodó szervezet törvényes képviselője,
 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál.


Az Ügyfél nem használhatja a Promonkey.hu szolgáltatást olyan vállalkozás népszerűsítésére, amely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a Szolgáltató a jó erkölcsbe ütközőnek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.
A regisztráció során az Ügyfél köteles a saját és az általa képviselt Gazdasági társaság valós adatait megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében utólag is korlátozni, illetve az Ügyfelet a Promonkey.hu minden szolgáltatásának használatából kizárni ideiglenesen vagy végérvényesen.
Az Ügyfél a szolgáltatásba történő regisztrációval és bejelentkezésével elfogadja jelen Szerződés minden pontját és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szolgálatlás nyújtása a Szolgáltató részéről az esedékes szolgáltatási díj megérkezését követően kezdődik.

Regisztrálni a Promonkey.hu online felületén kívül papír formátumú űrlap szabályos kitöltésével és aláírásával is lehetséges. Az ilyen papír alapú regisztrációkat a Szolgálató vezeti fel a rendszerbe és értesíti a megadott e-mail címen az ügyfelet belépési adatairól. Az Ügyfél az első belépéskor elfogadja a jelen szerződési feltételeket. A szolgálatlás nyújtása a Szolgáltató részéről a szolgáltatási díj első vagy több havi előfizetési díjának megérkezését követően kezdődik.

Előfizetési díj
A Promonkey.hu online szoftverszolgáltatás. A szolgáltatást a Szolgáltató havi díjas konstrukcióban, előfizetéses rendszerben biztosítja Ügyfeleinek. A Szolgáltatás díja függ az igénybe vett szolgáltatás csomagtól és a csomaghoz rendelt különböző kiegészítő szolgáltatások számától.
Az aktuális szolgáltatási díjakat megtalálja ide kattintva. A Szolgáltatónak joga van a díjtáblázattól eltérő más típusú csomagokat is összeállítani és egyes időszakokban vagy kampányokra csak az erre a csomagra előfizető Gazdasági társaságoknak különálló szolgáltatást biztosítani.

Az Ügyfél elfogadja, hogy rendszerünk a megrendelt és igényelt extra szolgáltatások szerint állítja ki a díjbekérőt, majd a jóváírást követően az elektronikus számlát. Az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével és kifizetésével elfogadja az elektronikus számlázási rendszert. Számláját elektronikus formátumban, e-mailben kapja meg.
A Promonkey.hu szoftver szolgáltatásaihoz kapcsolódhatnak külső szolgáltatók funkciói (pl. automatizált hírlevél küldő szoftverek) amelyek használatáért nem a Szolgáltatónak, hanem az adott külső szolgáltatónak kell fizetni. Ezeknek a Szolgáltatásoknak a használatához a külső szolgáltatóval kell szerződni és a szolgáltatási díjat nekik megfizetni. A Promonkey.hu csak az összekapcsolási lehetőséget biztosítja Ügyfele részére a két Szoftverszolgáltatás között.

A Promonkey.hu szoftver előfizetési díját az Ügyfél előre fizeti meg a Szolgáltató számára.
Az Ügyfél a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a Szolgáltató bankszámlájára. Az előfizetési díj megfizetését követően lép életbe a Szolgáltató szerződés szerinti szolgáltatásnyújtási kötelezettsége. Díjbekérőit és számláit az Ügyfél az azon jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni. Az Ügyfélnek lehetősége van előre több havi díjat egyben kifizetnie, amelyért cserébe kedvezményes havi díjért veheti igénybe a szolgáltatást.
Ha az Ügyfél havonta fizeti a szolgáltatás díját, akkor nem jogosult kedvezményekre és a számlák határidőre történő megfizetésével jogosult csak a szoftver használatára.

Az online szolgáltatásként bérelhető Promonkey.hu szoftver rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elvégzését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. Az Ügyfél a fizetést Magyar Forintban egyenlíti ki a Szolgáltató bankszámlájára.

A Promonkey.hu szoftverbe egy Ügyfél csak egy Gazdasági társaság kampányait kezelheti. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során a feltüntetett árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani az Ügyfeleinek. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt kell érteni többek között az Ügyfelenként átlagosan maximum 100 MB kép és dokumentum tárhelyet, 5 MB aktív adatbázis-terület használatát és az árlistában meghatározott havi aktivitást, amelyet az Ügyfél oldalára érkező látogatók generálnak.
Az előfizetési díj tartalmazza a csomagban foglalt forgalmat, a napi adatmentést, e-mailes írásos ügyféltámogatást.
A Promonkey.hu szoftver előfizetési díja az igénybe vett csomagtól és a hozzá kapcsolt plusz szolgáltatások számától függ.
Az előfizetési díj alanyi adómentes.

A Gazdasági társaság a Promonkey.hu előfizetéssel a szoftver szolgáltatást vásárolja meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla/díjbekérő fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Promonkey.hu előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A Promonkey.hu a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja az Ügyfél számára a Promonkey.hu szoftverbe mentett adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket.), azonban ha az Ügyfél kérésére inaktiválódik a Promonkey.hu szolgáltatása, akkor az inaktív időszakban nem kerül számlázásra a rendszer. Maximum 3 hónap inaktív időszakot kérhet az Ügyfél. Ezt követően vagy aktiválja előfizetését az előfizetési díj megfizetésével vagy önként törli magát a szolgáltatásból.
A szolgáltatás díjait a Promonkey.hu weboldalán elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.

A Promonkey.hu jogosult a jelen Szerződést valamint a Szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően az Ügyfél azt 14 (tizennégy) napon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy - Ügyfél kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek. Az ármódosítások a már kifizetett szolgáltatásokra nem vonatkoznak.


Jutalékok
A Promonkey.hu Szolgáltatója az előre meghatározott fix havi előfizetési díjon felül semmilyen jellegű jutalékra nem tart igényt az Ügyfelétől a Szolgáltatás keretében keletkezett plusz bevételei és forgalma után.
A Promonkey.hu Szolgáltatásba regisztráló Ügyfelek jutalékot kaphatnak a Szolgáltatótól, ha ajánlásukra az egyedi azonosítójuk megadásával új Ügyfél regisztrál a Szolgáltatásba és arra előfizet, valamint az előfizetési díjat fizetési határidőre teljesíti.
A jutalékok mértéke ide kattintva található meg. Az Ügyfelek online adminisztrációs felületükön nyomon követhetik aktuális jutalékaikat.
Az Ügyfelek a jutalékaikat számla ellenében kérhetik átutalással, ha a jutalék mértéke elérte a minimum bruttó 10.000 Forintot.
A Szolgáltató jogosult a jutalék visszatartására és eltörlésére is, valamint havi előfizetésként jóváírni az Ügyfél részére.
Csak aktív előfizetéssel rendelkező Ügyfelek jogosultak a jutalék jóváírásra.

A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként előfizethető Promonkey.hu szolgáltatás működését minden a szolgáltatásra előfizető gazdasági tevékenységükkel kapcsolatban érvényesen regisztrált Ügyfélnek.
Amennyiben az Ügyfél késedelmes információszolgáltatása vagy fizetése, vagy más okok miatt a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet. Az értesítés történhet az Ügyfél Promonkey.hu adminisztrációs felületén vagy a megadott e-mail címre küldött levélben is.

Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfélnek bizonyíthatóan kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben az Ügyfél az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jelszavait nem adta ki másnak, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a Szolgáltató köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.
A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

Felelősségkorlátozás
A Szolgáltató az Ügyfele(k) magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.
Az Ügyfelek felelőssége Promonkey.hu adminisztrációs fiókjuk védelme az illetéktelen felhasználók belépésétől oly módon, hogy erős jelszóval védik azt és nem adják ki harmadik félnek jelszavaikat, nem használ idegen gépet és nyilvános helyen, nyílt interneten keresztül nem jelentkezik be, hogy ezzel is védje ott tárolt adatait.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer, az Ügyfél internetszolgáltatójának hibájából történő elérhetetlenségéért, vagy lassú működéséért.
Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a szoftver – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatára vezethető vissza.
Kizárt a Szolgáltató felelőssége az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
A Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésekből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. Ez alatt értjük a gondatlanságból, figyelmetlenségből, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket is.
Az Ügyfél a Szolgáltatót nem kötelezheti sem anyagi, sem más jellegű kár, veszteség, elmaradt nyereség vagy haszon megtérítésére. Az Ügyfél saját felelősségére és saját kockázatára használja a szolgáltatást.

A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb az Ügyfél előfizetésének 1 (azaz egy) havi díjának megfelelő összeg erejéig vállal, amennyiben az Ügyfél már legalább 6 hónapja használja a szolgáltatást és mindig fizetési határidőre teljesítette számláit. Az Ügyfél a regisztrációjával és a szolgáltatás használatával elfogadja, hogy ezt a kártérítést a Szolgáltató +1 hónap szolgáltatás jóváírással egyenlíti ki részére.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem kötelezettsége és felelőssége az Ügyfelek kampányainak hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfelek kampányaival kapcsolatban sem azok játékszabályaira, sem adatkezeléseikre, sem más jellegű cselekedeteire.

Ügyfelek kötelezettségei
Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítésért járó előfizetési díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Promonkey.hu munkatársai részére biztosítani.
Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés írott és íratlan szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatása használata során az Ügyfél által előállított adatforgalom tartalmáért. Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden általa a szoftverbe feltöltött tartalomért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Ügyfél a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat megsérti.
Karbantartási és technikai segítségnyújtás céljából a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult az Ügyfél fiókjába bejelentkezni. Az ilyen jellegű bejelentkezések esetén sem ismeri meg a Szolgáltató az Ügyfélhez regisztrált felhasználók adatait, mivel azt csak az előre beállított mobilszámra érkező SMS jelszóval lehet megismerni.

A Szolgáltató nem ellenőrzi az Ügyfelek fiókjait és azokba feltöltött tartalmakat. Azonban ha visszajelzést vagy bejelentést kap harmadik féltől vagy hatóságtól, akkor ellenőrizheti a kifogásolt tartalmat és az Ügyfelet törlésre kötelezi vagy a Szolgáltató törli az kifogásolt tartalmat.

Az Ügyfél felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ezért, illetve a jelszó gondatlan kezeléséből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló adatmódosító oldalon megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.
Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, a Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az értesítés eljutott volna hozzá.

Ügyfél magatartás
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Promonkey.hu használata SPAM küldésére tilos!
Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A Promonkey.hu szoftverrel csak olyan címekre küldhető reklám vagy bármilyen jellegű tartalom, amely címzett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.
A Promonkey.hu szoftverbe ezért nem lehet importálni korábban más forrásból gyűjtött adatbázist. Csak a Promonkey.hu kampányaiban gyűjtött adatokkal dolgozhat a szoftverben.
Az Ügyfélnek rendelkeznie kell a címzettektől kapott előzetes hozzájárulásukkal a reklámüzenet küldéséhez!

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Ügyfél nyilatkozatával ellentétben a címzettek részére tömeges üzenet/email/SMS küldésre nem jogosult, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfél rendszerében a tömeges üzenet/email és SMS küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési múltjától függően az Ügyfél rendszerének felfüggesztésére.

Az Ügyfél felelőssége a hozzá közvetlenül regisztráló felhasználók adatbázisának naprakészen tartása. Azaz ha egy saját rendszeren kiküldött hírlevélről leiratkozik a felhasználó, akkor adatait az Ügyfélnek törölnie kell a Promonkey.hu regisztráltjai közül is.

Tiltott tartalom a Promonkey.hu felületein és az Ügyfél kampányaiban:
Az Ügyfél nem hozhat létre olyan kampányt és nem küldhet olyan üzenetet, email-t, SMS-t vagy csatolt állományt a Promonkey.hu Szolgáltatásból, mely:
 • Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet
 • Illegális tevékenységre biztat
 • Pornográf vagy szexuális tartalmú
 • Prostitúciót hirdet
 • Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését
 • A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz
 • A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg
 • A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg
Illetve kerüli az olyan kifejezések használatát, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, tehát nem küld olyan üzenetet, mely tartalma:
 • Gyógyszerészeti készítmény reklámozása, népszerűsítése MLM tevékenység bemutatása
 • Szerencsejáték
 • Sportfogadás
 • Hitelt vagy kölcsön nyújtásáról szól
 • Egészségmegőrzés, vitamin vagy gyógyhatású készítmény
 • Gyors pénzszerzési tevékenységet ígér
 • Otthoni munka, mellékállást ígér
Technikai feltételek
A Promonkey.hu SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) kampányépítő szoftver web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://Promonkey.hu/admin címen lehet bejelentkezni Ügyfelek részére.

Bejelentkezés feltételei
Internetkapcsolat a megfelelő rendelkezésre állással és jó minőségű vétellel;
Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+, Windows Internet Explorer 9.0+, vagy egyéb kompatibilis internet böngésző;
A felsorolt internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, laptop, táblagép, esetleg mobiltelefon;
Kampánykészítés feltételei
Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
Az Ügyfél befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Promonkey.hu részére lejárt tartozása nincs.

Rendelkezésre állás
A Szolgáltató garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximum évi 87,6 órányi leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

Adatmentés
A Szolgáltató biztonsági mentést garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére.
Ezzel együtt felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy minimum a kampányaik végén exportálják ki adatbázisaikat a szoftverből saját gépükre vagy külső szolgáltatásba.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény.

Titoktartás, adatvédelem
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy illetéktelenektől védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.
A Szolgáltató és az Ügyfél a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.
A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.
A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.
Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Ügyfelet jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Szolgáltatót az Ügyfél felhatalmazza arra, hogy referenciaként feltüntesse céglogóját, nevét marketing anyagaiban, külön engedély nélkül szerepeltethesse, esettanulmányként nyilvános kampányait bemutassa.

A Szolgáltató az Ügyfél által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Ügyfelek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. Az Ügyfél személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.
A Szolgáltató köteles az Ügyfél által a Promonkey.hu szoftverben rögzített adatokat az Ügyfél kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben az Ügyfél a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Ügyfél által a Promonkey.hu szoftverben rögzített adatokat 60 napig tárolja.

A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően nem vállal felelősséget az adatok megőrzéséért. Ebből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Vis major
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, baleset, karantén korlátozások, szállítási embargó, hacker támadás, stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnése
A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az Ügyfél jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.
A szerződés felmondása egyrészt a szoftver felhasználónévvel és jelszóval védett adminisztrátori felületén, valamint Ügyfélszolgálatunkra küldött írásos üzenettel lehetséges.
Ebben az esetben a Szolgáltató igyekszik 48 órán belül és ellenszolgáltatás nélkül az ügyfél rendelkezésére bocsátani az Ügyfelet megillető és az általa a szoftverben rögzített adatokat, CSV formátumban.

A Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
 • Az Ügyfél az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • ha az Ügyfél a szoftvert jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha az Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a Promonkey.hu – illetve az egyes Ügyfelek – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha az Ügyfél a Szolgáltató egyéb módon megtéveszti.


A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött e-mailben – történhet.
A felmondást követően a Szolgáltató igyekszik 48 órán belül és ellenszolgáltatás nélkül az Ügyfél rendelkezésére bocsátani az Ügyfelet megillető és az általa a szoftverben rögzített adatokat, CSV formátumban, amint az Ügyfél rendezi esetleges tartozásait.
Bármelyik fél mondja fel a szerződést, a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél által előre fizetett szolgáltatási díjakat visszatéríteni.
Az Ügyfél ezután a szoftver adminisztrációs felületéhez és forráskódjaihoz nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.


Az Ügyfél köteles legkésőbb a szerződés megszűnésének napját vagy a Promonkey.hu szolgáltatás saját maga által történő lemondását követő 48:00 óráig eltávolítani weboldaláról, honlapjáról, facebook oldaláról a Promonkey.hu szoftver által használt forráskódokat.
Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, vagy bármely, a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Szolgáltató kezdeményezheti, hogy a Promonkey.hu kóddal ellátott oldalakon az oldalak betöltődésekor egy előugró ablakban megjelenjen egy, a Promonkey.hu jogosulatlan használatára utaló hibaüzenet.

Az Ügyfél a jelen pontban foglaltakat kifejezetten elfogadja, és vállalja, hogy a jelen pontban foglalt esetekben, sem jó hírnév megsértése, sem egyéb jogcímen semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.

Dokumentálás
A Szolgáltató ezen oldalon az Ügyfél számára folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi jelen Szolgáltatási szerződést.

A szerzői jogról
A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll, azok jogosultja a Szolgáltató valamint alvállalkozói. A szoftverre a Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad az Ügyfélnek. A Szolgáltató a szoftver, illetve annak bármely eleme tulajdonjogát az Ügyfélre nem ruházza át. A jelen végfelhasználói szerződés szerinti felhasználási jog minden Ügyfélre vonatkozik, aki Promonkey.hu fiókot regisztrál.
A Szolgáltatónak joga van minden a szoftvere által megjelenített alkalmazás/játék/programkód az Ügyfél honlapján, weboldalán, facebook oldalán vagy mobilon megjelenítésekor nem zavaróan, de jól látható méretben feltüntetni a Promonkey.hu nevet hivatkozás formájában, mint szerzőt és szolgáltatót.
Ennek a Copyright információnak az Ügyfél által történő törlése vagy kitakarása súlyos szerződésszegésnek minősül.

Az Ügyfél elfogadja, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat a forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a Promonkey.hu szoftverével kapcsolatban. A szoftvert az Ügyfél csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel. A szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését és forráskódjait elemezni, kivéve a Magyarországon érvényes jogszabályi rendelkezések által megengedett mértéket és eseteket. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
A szoftver az Ügyfél által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult a szoftver harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. Az Ügyfél nem jogosult a szoftver saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére, ha erre nincs írásos engedélye a Szolgáltatótól.
A Szolgáltató egy-egy regisztrált Ügyfele által kezelt fiókját nem szabad a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül több Gazdasági társaság céljára felhasználni. Ez alól kivételt képez, ha az Ügyfél külön megvásárolta a Promonkey.hu szolgáltatást az egyes Gazdasági társaságok részére, és azok után a szolgáltatási díjat megfizette.

A Promonkey.hu honlap tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: tartalom) – ide nem értve az Ügyfelek által a Promonkey.hu szoftverbe feltöltött anyagokat, a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A honlap egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők el vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A honlapon található képeket harmadik személyek csak előzetes engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat. A tartalmak illetéktelen felhasználásáért a Szolgáltató 10.000 Ft/nap díjat számlázhat ki.

Fejlesztési ötleteket a Szolgáltató szívesen fogad Felhasználóitól és Ügyfeleitől is. Az ötletek megvalósításáért a Szolgáltató nem tartozik semmilyen jellegű ellenszolgáltatással az ötlet beküldőjének.
Az Ügyfelek által javasolt fejlesztési ötleteket a Szolgáltató mérlegeli, hogy megvalósítja-e és milyen ütemezéssel. Az Ügyfél kérheti ötlete megvalósítását, ha arra szüksége van kampánya megvalósításához, de ilyen esetben a Szolgáltató díjat kérhet olyan formában, hogy az Ügyfél hosszabbítsa meg előfizetését meghatározott hónapokkal.
Az Ügyfél ebben az esetben sem kap kizárólagos jogot az általa kért fejlesztés használatára.

Üzemeltetés és szüneteltetés
A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásának ideiglenes vagy állandó jellegű szüneteltetésére, illetve megszüntetésére az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is. Az Ügyfél nem kötelezheti a Szolgáltatót a szolgáltatása támogatására és frissítésére sem.

Egyebek
A jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a https://Promonkey.hu oldalon közzétett szoftver-szolgáltatás leírásai az irányadók.

Az Ügyfél esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: +36-70-5158686, email: info@Promonkey.hu. Telefonon az Ügyfelek hétköznap 10.00 és 14.00 óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltatónak és az Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kiskunmajsa, 2020. december 15..

© Copyright 2020 All Rights Reserved.